אפוטרופסות בישראל

עדכון בנושא כשרות משפטית ואפוטרופסות בזקנים בישראל

עיקרי נייר העמדה שיופץ בקרוב לקביעת כללים מנחים להערכת כשירותו של אדם לשם החלטה על צורך באפוטרופוס

ביוני 2015 הוזמנתי להציג בפני הלשכה לאתיקה של הר"י את הקשיים והאתגרים בתהליכי אפוטרופסות בישראל. הסקירה עוררה זעזוע בקרב חברי הלשכה והוחלט על הקמת ועדת היגוי שתקבע כללים מנחים להערכת כשירותו של אדם לשם החלטה על צורך באפוטרופוס. חברי הועדה כללו נציגים מאיגודים שונים כולל יו"ר האיגוד הגריאטרי ואנוכי.
הועדה סיימה את דיוניה בימים אלו ונייר העמדה שנוסח יופץ בקרוב בקרב כלל הרופאים.
עיקריו מובאים כאן בתמצית:

 • הבסיס לטיפול רפואי הוא הסכמה מדעת של המטופל וכל רופא נדרש לוודא כי המטופל כשיר לתת הסכמה מדעת.
 • לאוטונומיה של הפרט בחברה מקום של כבוד והיא מעוגנת גם ב"חוק יסוד כבוד האדם וחירותו".
 • החובה לקיים את רצונו של המטופל מול החובה לדאוג לרווחתו הן עקרונות יסוד ברפואה
 • הזדקנות האוכלוסייה מובילה לקשיים בקיום הנ"ל, בעיקר שכיחות דמנציה והדרת הזקנים
 • קיים פער מקצועי ואתי גדול סביב הערכת כשרות של זקנים
  • מבחנים לדמנציה אינם ראויים להערכת כשירות. לכך פותחו כלים ייחודיים (לדוגמא ACE)
  • אבחנה של דמנציה או מחלת נפש אינם מהווים קביעה לאי כשירות
  • כשירות לקבלת החלטות תלויה בהחלטה עצמה ולא ניתן לקבוע אי כשירות גורפת למעט מקרים קיצוניים
  • כשירות משתנה עם הזמן
 • 4 המרכיבים החיוניים לכשירות תקינה הם –
  • הבנה – היכולת להבין את המידע שנמסר
  • הערכה – היכולת להעריך את הרלוונטיות של המידע למטופל עצמו
  • היגיון – היכולת להשתמש במידע כדי לקיים תהליך קבלת החלטות הגיוני
  • ביטוי – היכולת לבטא את החלטתו

הוחלט על הקמת מערך הכשרות בנושא זה בהר"י לכלל הרופאים בארץ
אך מודגש כי לשם נטילת זכויות יסוד האדם למינוי אפוטרופוס יש צורך במומחים בגריאטריה, פסיכיאטריה ונוירולוגיה בלבד!

שנה טובה

נושאים קשורים:  הודעות הוועד
תגובות