D-dimer

התאמה של ספי ערך ה-D-dimer לגיל מובילה לאבחנה יעילה יותר של קריש ורידי במלר"ד

החוקרים מצאו שאימוץ ערכי סף מותאמי גיל לריכוז D-dimer בפלזמה באמצעות 4 ערכות יכול להביא לשיפור ספציפיות התוצאות בלי להביא לפגיעה ברגישותן

קריש דם (אילוסטרציה)
קריש דם (אילוסטרציה)

מחקר זה משווה בין 4 ערכות שונות למדידת D-dimer וספים מותאמי גיל בחולים בקהילה עם אירוע החשוד כ-Venous Thromboembolism י(VTE). הריכוז בפלזמה של סמן רגיש זה מוגבר עקב קרישה פעילה, אך גם כתוצאה ממספר מצבים אחרים שקשורים לסיכון מוגבר ל-VTE. אחד ממצבים אלה הוא גיל מבוגר, שמהווה בעיה קלינית נפוצה כאשר רבים מעדיפים לא לבדוק D-dimer בחולים מבוגרים. ספים מותאמי גיל אומתו עבור אירועי קריש ורידי עמוק (Deep Venous Thrombosis - DVT) ועבור תסחיף ריאתי (PE) בכוונה להגביר את ספציפיות הבדיקה בלי לפגוע באופן משמעותי ברגישותה.

החוקרים במחקר זה בדקו 4 ערכות להערכת ריכוז D-dimerי(Siemens INNOVANCE,יRoche Tina-quant,יMedirox MRX ו-STA-Liastest D-Di PLUS) במקביל, עם וללא התאמה לגיל עבור אירוע VTE. מחקר פרוספקטיבי זה התבצע במרכז אחד וכלל 940 מטופלי חוץ שהגיעו למחלקה לרפואה דחופה עם קליניקה שהחשידה ל-DVT או PE.

כל הערכות בוצעו כשהאזור תחת העקומה (Area Under Curve) גדול מ-0.9. כמו כן, כל הבדיקות שמרו על הרגישות שלהן גם לאחר הטמעת ערכי הסף שהותאמו לגיל. הספציפיות גברה ב-6-7% והמספר שנדרש להיבדק ירד בפחות מ-0.3. שיעור תוצאות ה-false positive ירד ב-6% סך הכל וב-10%-20% עבור חולים בני 70 ומעלה.

תוצאות אלה מעידות שאימוץ ערכי סף מותאמים לגיל יכול לשמר את הרגישות ולהביא לשיפור צנוע בספציפיות ובמספר שנדרש להיבדק עבור כל ערכות ה-D-dimer. כמו כן, מציינים החוקרים שנצפתה הפחתה משמעותית בשיעור התוצאות החיוביות השגויות ששיקפה בדיקות דימות שניתן היה לוותר עליהן ללא וויתור על יתרון קליני. עובדות אלה מעידות על תועלת אפשרית של ממצאים אלה בניהול VTE בחולים מבוגרים, הן מבחינה קלינית והן מבחינה כלכלית.

מקור: 

Farm, M. et al. Journal of thrombosis and haemostasis(2018). 16 (5)

נושאים קשורים:  D-dimer,  תסחיף,  PE,  DVT,  VTE,  טרומבוס,  קריש,  מחקרים
תגובות