קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: כל הארץ

קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים
מכרז פומבי מס' 1/19
עדכון בנוגע להזמנה להגיש הצעות למתן שירותי ייעוץ רפואיים

בהמשך למודעתה של קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים ("קרנית") שפורסמה ביום 14.7.2019 במסגרתה פנתה קרנית בהזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ רפואיים במספר תחומים הקשורים לפעילותה ולתפקידיה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, כמפורט בהזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ רפואיים המפורסמת באתר האינטרנט של קרנית המפורט להלן ("ההזמנה"), קרנית מבקשת להודיע בזאת: (א) על הרחבת תנאי הסף הקבוע בסעיף 6.4 להזמנה הנוגע ל"תחומי התמחות חובה", כך שלתחומי ההתמחות המנויים בסעיף 6.4 האמור להזמנה יתווספו שני תחומים נוספים; וכן (ב) על דחיית המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה (כהגדרת מונח זה בהזמנה) ליום 12.8.2019. (ג) על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ליום 19.9.2019.

ניתן להוריד את ההזמנה ואת יתר מסמכי המכרז המצוינים בהזמנה, ובכללם את הודעות ההבהרה שפורסמו על ידי קרנית ("מסמכי המכרז"), מאתר האינטרנט של קרנית בכתובת:www.karnit.co.il
(תחת לשונית "הצעות ומכרזים"). עדכונים ו/או שינויים ו/או הבהרות נוספות, בכל שלבי ההליך יפורסמו, על פי שיקול דעתה הבלעדי של קרנית, באתר האינטרנט של קרנית. על המציע חלה החובה להתעדכן באופן שוטף בדבר השינויים האמורים.

על המציע להגיש את הצעתו, בהתאם למפורט בהזמנה, במעטפה סגורה שישלשל לתיבת המכרזים המצויה במשרדי קרנית, בדרך מנחם בגין 23 תל-אביב, קומה 17 בחדרה של הגב' חיה ליפסון, עוזרת מנכ"ל קרנית, ושעליה יירשם "מכרז מספר 1/19 - שירותים רפואיים עבור קרנית"; וזאת בימי העבודה א'-ה' (בין השעות 9:00 עד 15:00). הצעה תוגש לא יאוחר מיום 19.9.2019 בשעה 15:00. אין לשלוח את המעטפה בדואר.

על כל הצעה להיות מוגשת בהתאם להוראות במסמכי המכרז ויצורפו לה כל המסמכים שיש לצרפם לפי הוראות אלה.

פנייה זו להציע הצעות כפופה למסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

ניתן לפנות בשאלות הבהרה לגב' חיה ליפסון בכתובת דואר אלקטרוני:hayal@karnit.co.il או באמצעות פקס מספר 03-7111661, וזאת עד לא יאוחר מיום 12.8.2019. שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה לא תענינה. יובהר כי ועדת המכרזים ו/או קרנית אינן מתחייבות להשיב לכל שאלת הבהרה. תשובות לשאלות ההבהרה תחייבנה, רק אם ניתנו בכתב ופורסמו באתר קרנית.

מומלץ לכל מציע, לפני הגשת הצעתו, לקרוא וללמוד היטב את ההזמנה ואת יתר מסמכי המכרז, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות עליהן, ככל שיהיו.

ועדת המכרזים ו/או קרנית אינן מתחייבות לקבל הצעה כלשהי.

יש לקרוא את ההזמנה דלעיל גם בלשון נקבה ו/או בלשון רבים, הכל לפי הדבק הדברים והקשרם