מפרסם:
תחומים: שרותים מקצועיים » גריאטריה
איזור: כל הארץ

שירותי בריאות כללית
ההנהלה הראשית - חטיבת בתי החולים
מכריזה על הקונקורס הבא:

מס'     מחלקה                   בית חולים
642    גריאטרית                   מרכז רפואי "כרמל"

מועמדות לקונקורס הנ"ל יש להגיש עד למועד סגירתו ביום 24.11.2013

המסמכים הדרושים:
1. מכתב בקשה
2. קורות חיים
3. פירוט ניסיון מקצועי ורשימת פרסומים
4. תצלום רישיון ותצלום תעודת מומחה ישראליים
5. עותק מהודעה למנהל ביה"ח בו מועסק המועמד
5. בדבר הגשת מועמדותו
6. תמונת פספורט
7. המלצות עדכניות - אותן יש לשלוח על ידי הגורם הממליץ במישרין לח"מ ולא באמצעות המועמד
5. הנוגע בדבר.

על המועמד להמציא את המסמכים הנ"ל (למעט ההמלצות) ב- 5 עותקים מאוגדים בנפרד אל:

עו"ד יצחק לוי, היועץ המשפטי, ההנהלה הראשית, שירותי בריאות כללית, רח' ארלוזורוב 101, ת"א.