תקנון האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית

א. שם האיגוד

"ההסתדרות הרפואית בישראל האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית" ובהתאמה באנגלית:
ISRAEL SOCIETY FOR GERIATRIC MEDICINE

ב. תוקף וסמכות האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית

האיגוד הנו חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), מוקם מתוקף תקנות הר"י ויונק סמכויותיו מתקנות אלו.

כל תקנה מתקנות האיגוד הישראלי לגריאטריה שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנות הר"י – בטלה מעיקרה.

כל החלטה מהחלטות האיגוד הישראלי לגריאטריה שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת להחלטות הר"י – בטלה מעיקרה.

ג. מטרות האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית

להוות ארגון מקצועי לרופאים/רופאות מומחים ומתמחים בגריאטריה.
לקדם ולפתח בישראל את ענף הגריאטריה במישור הקליני, המחקרי, ההוראתי והאתי.
להגן על האינטרסים המקצועיים של הרופאים המומחים והמתמחים בגריאטריה.
לקדם ולשמור על רמה מקצועית גבוהה של הרופאים העוסקים בגריאטריה.
לקשור קשרים עם עמיתים, חברות ואיגודים בארץ ובחו"ל, לקידום הגריאטריה בארץ.
לארגן מעת לעת פגישות מדעיות.
להוות את הגוף המקצועי המייעץ לקביעת המדיניות לפיתוח וארגון השירותים הגריאטריים בישראל.

ד. חברות

החברות באיגוד מותנית בחברות בהר"י למעט חברי חוץ. באיגוד 4 סוגי חברויות:
חבר מן המניין
חבר שלא מן המניין
חבר חוץ
חבר כבוד

כחבר מן המניין - יוכלו להתקבל רק רופאים חברי הר"י בעלי תואר מומחה ורק אלו יוכלו לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד.
כחבר שלא מן המניין - יוכלו להתקבל רופאים חברי הר"י המתמחים באותו ענף או שיש להם עניין בענף.
חברים שלא מן המניין יוכלו להנות מכל הזכויות כחברים מן המניין, להוציא הזכות לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד.
חבר חוץ - רופא המוכר ע"י איגוד מקצועי מוכר בארץ מגוריו ומבקש להיות חבר באיגוד.
חבר מן המניין שייעדר מן הארץ לתקופה של יותר משנתיים ומבקש להיות חבר חוץ באיגוד, זכויותיו כחבר שלא מן המניין.
חבר כבוד - אדם אשר האיגוד מבקש להעניק לו הוקרה עקב תרומתו המיוחדת למקצוע בארץ. חברות כבוד תוענק על ידי ועד האיגוד ברוב של לפחות 2/3 מחברי הועד.

* התנאים המצוינים הנם תנאי סף לפי שקול דעת. ניתן להוסיף עוד דרישות וכן עוד סוגי חברויות כגון חבר נלווה (או להגדיר רק חלק מסוגי החברות).
ה. נוהלי קבלה

רופא המעונין להתקבל כחבר באיגוד יגיש בקשה למזכיר האיגוד בצרוף רשיון לעסוק ברפואה, אישור חברות בהר"י, רשיון מומחה או צילום פנקס התמחות.

מזכיר הועד יעלה את הבקשה בישיבת הועד בה יוחלט על קבלת הבקשה או דחייתה וכן על סוג החברות. ההחלטה תועבר למועמד בכתב ע"י מזכיר האיגוד.

על הועד לנמק את החלטתו במידה והחליט לדחות את הבקשה ולאפשר לחבר הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו וכן מתן אפשרות ערעור על החלטת הועד.

ו. זכויות וחובות - האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית

כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים של האיגוד.
השתתפות באסיפה הכללית, זכות ההצבעה והזכות לבחור ולהיבחר שמורה לחבר מן המניין בלבד.
על כל חבר למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות האיגוד.
לפי בקשה בכתב מהחבר לועד האיגוד.
עקב הוצאתו או יציאתו מהר"י.
הועד רשאי להוציא חבר מהאיגוד במקרים הבאים:
אם שוכנע כי קיימות סיבות שאילו היו ידועות קודם, היו מונעות את קבלת החבר.
אם לא שילם את דמי החברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לאיגוד, למרות שניתנו לו 3 אזהרות בכתב ושחלפו לפחות שלושים יום בין אזהרה לאזהרה.
אם שוכנע הועד כי החבר הפר את משמעת האיגוד או את תקנות האיגוד ו/או גרם נזק חומרי או מוסרי לאיגוד בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון על ידי בית משפט מוסמך או ועדת אתיקה של הר"י.
בכל מקרה שתעמוד שאלת הוצאת חבר מן האיגוד, יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הועד ולטעון את טענותיו. במידה והחליט הועד על הוצאת חבר, יודיע לו על כך בכתב.
רשאי חבר לערער על החלטה זו בפני ועדת הביקורת תוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה על ידי הועד.
ועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת החבר מהאיגוד.
האסיפה הכללית, בהמלצת הועד, רשאית ברוב קולות החברים להשעות או להפסיק את חברותו של חבר באיגוד. הודעה על דיון זה חייבת להישלח לחברים לפחות שלושים יום לפני מועד האסיפה.
ח. מוסדות האיגוד

1. מוסדות האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית הם:

אסיפה כללית.

ועד המונה 7 חברים ובהם היו"ר, מזכיר וגזבר.

ועדת ביקורת הכוללת שלושה חברים.

ועדות משנה שייקבעו לפי הצורך על-ידי האיגוד.

2. האסיפה הכללית

א. אסיפה כללית של האיגוד תתקיים אחת לשנה. מועד האסיפה ומיקומה ייקבעו על-ידי הועד. ההזמנות תשלחנה לכל החברים לפחות שלושים יום לפני המועד שנקבע ויפורסם בהן סדר היום של האסיפה.

סדר היום ייקבע על-ידי הועד. נושא שלא נכלל בסדר היום כפי שפורסם, לא יידון באסיפה אלא אם כן החליטה על כך האסיפה ברוב קולות המשתתפים.

ב. האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי אם יהיו נוכחים בה לפחות מחצית ממספר חברי האגודה בעלי זכות הצבעה. אם בזמן הנקבע לא יהיה מניין חוקי כנ"ל תידחה האסיפה הכללית למשך שעה ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים. זכות ההצבעה שמורה לחברים מן המניין בלבד.

ג. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות הנוכחים. ההצבעות תהיינה בהרמת ידיים אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על ידי 10% מהמשתתפים. במידה והדעות בהצבעה תהיינה שקולות – יכריע היו"ר.

ד. תפקידי האסיפה הכללית הם:

קבלת דו"ח על פעילות הועד כולל דו"ח כספי.
בחירת יו"ר וחברי ועד אחת לשלוש שנים.
דיון והחלטה בנושאים על סדר היום.
התווית הנחיות ודרכי פעולה לועד ופעילות האיגוד עד לאסיפה הבאה.
3. אסיפה כללית שלא מן המניין

הועד יוכל לקרוא לאסיפה שלא מן המניין בכל עת והוא חייב לעשות זאת תוך חודש ימים מיום קבלת דרישה בכתב מאת 20% מהחברים מן המניין של האיגוד.

אסיפה זו תהיה חוקית באותם התנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית מן המניין.

4. יו"ר האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית

היו"ר יבחר באסיפה הכללית, ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות הצבעה, לכהונה בת 3 שנים. בתום כהונתו יוכל להיבחר שנית לתקופה כהונה נוספת של 3 שנים ברוב רגיל. בכל מקרה לא יוכל להיבחר לתקופה כהונה שלישית ברציפות, אך יוכל לעמוד לבחירה לאחר הפסקה של 3 שנים.
במקרה ויו"ר האיגוד החליט של התפטרותו מהתפקיד, יגיש אותה בכתב למזכיר האיגוד. על המזכיר לכנס תוך 30 יום את האסיפה הכללית לבחירת יו"ר חדש.
תפקידו של היו"ר לייצג את האיגוד בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל, לכהן כיו"ר ועד האיגוד ולהיות אחראי לפעילויות האיגוד למיניהן. בהעדרו ימלא את מקומו מזכיר האיגוד.

5. ועד האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית

א. הוועד יבחר על-ידי האסיפה הכללית לתקופה של 3 שנים.

לחברי ועד יכולים להיבחר רק חברים מן המניין.
הועד היוצא יציע מועמד ליו"ר האסיפה הכללית בה תערכנה הבחירות, אשר תפקידו לנהל את האסיפה הכללית מרגע שנבחר ועד לנעילתה.
יו"ר האסיפה הכללית ירכז את שמות החברים מן המניין אשר יציגו את מועמדותם למשרת יו"ר ו/או ועד האיגוד. תפקידו יהיה
להכריז על המועמדים, לוודא שרק חברים מן המניין ישתתפו בהצבעה ולספור את הקולות ולהכריז על המועמדים שנבחרו.
יו"ר האסיפה הכללית רשאי למנות 2 חברים מן המניין שאינם מועמדים, לסייע לו.
הועד יבחר בישיבתו הראשונה מזכיר וגזבר.
היו"ר יכנס את ישיבות הועד ויקבע את סדר היום.
ב. ישיבות הועד תהיינה חוקיות רק כאשר משתתפים בהן לפחות מחצית מחברי הועד. ישיבות הועד תתקיימנה לפחות פעמיים בשנה.
במקרה של שוויון קולות בהצבעת הועד – יכריע קולו של היו"ר.

ג. הועד יכהן בתפקידו עד שיבחר ועד חדש על-ידי האסיפה הכללית של הארגון. אסיפה כללית רשאית להחליף את היו"ר ו/או הועד, לפני תום תקופת כהונתו.
במקרה ופחתו מספר חברי הועד לפני תום כהונתם עד למטה מארבעה חברים, ייכנסו חברי הועד הנותרים, תוך 30 יום, אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על הרכב הועד.

חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לאגודה. חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך אישורים מתאימים.

6. גזבר האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית

גזבר האיגוד ייבחר על-ידי הועד ומבין חבריו ברוב קולות ויהיה אחראי, בין היתר, לגביית מסי חבר וניהול חשבונות האיגוד. מתפקידו להגיש לועד ולאסיפה הכללית דו"ח על פעילות זו.

בהעדר הגזבר ימלא את מקומו יו"ר האיגוד או סגנו.

7. מזכיר האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית

מזכיר האיגוד יבחר על-ידי הועד ומבין חבריו ברוב קולות.

מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות האיגוד והועד. לבצע את ההתכתבויות של האיגוד, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם ולהודיע לחברים על פגישות, אסיפות ותוכניות.

8. ועדת ביקורת - האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית

האסיפה הכללית תבחר ב- 3 חברים שיהוו את ועדת הביקורת.

תפקידי הועדה יהיו לבדוק את כל העניינים הכספיים של האיגוד ואת חוקיות ההחלטות.

9. ועדת משנה - האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית

האסיפה הכללית או הועד רשאים להקים ועדות נוספות לפי הצורך.

ועדות אלו תהיינה כפופות לועד האיגוד.

כל החלטה ותקנה מהחלטות ותקנות האיגוד אשר אינן מתייבשות ו/או סותרות ו/או מתנגדות לתקנות והחלטות ועד האיגוד – בטלות מעיקרן.

ט. כספים

1. תקציב האיגוד וגובה מסי החבר שיוטל על חברי האיגוד ייקבעו על-ידי הועד.

שעור מסי החבר ייקבע באשור הועד המרכזי של הר"י וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת אישור מוקדם של הר"י. הועד רשאי להטיל מס נוסף למטרה מיוחדת, ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית ואישור הועד המרכזי של הר"י.

2. חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מסי חבר – לשיקולכם.

3. יו"ר האיגוד, הגזבר והמזכיר, יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של האיגוד בתקופת כהונתם. על המחאות האיגוד להיות חתומות על-ידי שני מורשי חתימה.

י. אישור ושינויים בתקנון

תיקון זה יאושר על-ידי האסיפה הכללית ברוב פשוט.

שינויים בתקנון לא יוכלו להיעשות ברוב פשוט באסיפה הכללית אלא ברוב של 75% או 2/3 או 51% של המשתתפים לשיקולכם.

כל הצעה לשינוי התקנון תובא בכתב על-ידי הועד ותשלח לכל החברים עד 30 יום לפני האסיפה הכללית.

יא. תוקף התקנון

התקנון הנוכחי וכל תקנון אשר יבוא בעתיד, איננו תופס רטרואקטיבי בשום סעיף.

תוקפו הוא מעת אישורו ע"י האסיפה הכללית ועד שיחלו בו שינויים או שייכתב תקנון חדש.